laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1623/13167 160/27425
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1390/10/25 1392/12/13


ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران

مصوب 1390/10/13


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران

ماده يكم (1):

برنامه راهبردی ساماندهی صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران نظام اجرایی است که چشم انداز، اهداف و برنامه‌ها و فعاليت‌هاي سازمان‌های تاثیر گذار بر مشاغل و صنوف را در قالب مدیریت یکپارچه شهري به مشارکت می گذارد. این برنامه راهبردی، تقسیم مسئولیت های متنوع و متفاوتی است که هر یک از سازمان‌های مسئول در حوزه کسب و کار شهری متصدی اجرای بخشی از آن خواهند بود.

این سند در سه سطح مجموعه شهری تهران، حریم پایتخت و محدوده شهر تهران در اجراي مصوبه

«الزام شهرداري تهران به تهيه و ارائه لايحه ساماندهي فعاليت صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران» تصويبي در یک‌صد و هفدهمین جلسه رسمی – علنی ـ عادی شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاريخ 87/05/15 ابلاغی به شماره 160/1116/8568 مورخه 87/05/21 و در راستای اجرای ماده هشتم (8) راهبرد پنجم برنامه پنج‌ ساله شهرداری و بخش 5-2 توسعه اقتصادی و رونق فعالیت‌های شهر تهران و بند هفتم برنامه‌ها و طرح‌های موضعی و موضوعی مصوبه «طرح جامع شهر تهران» تنظیم شده است. از آنجا که این طرح، سندی میان بخشی است و ضرورت دارد تا موضوع ساماندهی از زوایا و مناظر مختلف مورد بررسی قرار گیرد ، لذا اسناد بالادستی به شرح ذيل، خط مشی‌ها و جهت گیری‌های کلان را مشخص و تعیین خواهند نمود و كليه موارد ذيل در طرح حاضر لحاظ و دخالت داده شده است؛

1- سند چشم انداز بيست ساله جمهوری ایران به عنوان بالاترین سند جهت گیری بلند مدت کشور؛

2- برنامه پنج ساله شهرداری تهران؛

3- از منظر مدیریت راهبردی شهری: سند چشم انداز شهر تهران و شروط تحقق طرح جامع و ضوابط و مقررات مربوطه؛

4- از منظر شهرسازی: طرح‌های توسعه شهری ( طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران)؛

5- از منظر صنعتی بازرگانی: اسناد راهبردی بخش صنعت و بازرگانی؛

6- از منظر زیست محیطی: قوانین و ضوابط و مقررات محیط زیست؛

ماده دوم (2):

در چارچوب اسناد فرادستی نظام برنامه ریزی شهر تهران (سند چشم انداز و طرح جامع) و با استناد به بند بيستم (20) ماده پنجاه و پنجم (55) و ماده يك‌صدم (100) قانون شهرداری مصوب 1334 و بندهای دوم (2)، پنجم (5) و هجدهم (18) از ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات قانوني بعدي آن و در اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه ساماندهی فعالیت صنایع، صنوف و مشاغل شهر تهران» تصويبي در یک­‌صد و هفدهمین جلسه رسمی - علنی - عادی شورای اسلامی شهر تهران به تاريخ 387/5/15 ابلاغی به شماره 160/1116/8568 به تاريخ 87/5/21 از تاريخ ابلاغ اين مصوبه شهرداري تهران موظف است با هماهنگي ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و بر اساس مفاد اين مصوبه نسبت به ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران اقدام نمايد.

تبصره يكم (1)

در خصوص حریم پایتخت پس از تصویب طرح جامع حریم، برنامه‌های اجرایی تدوین و پی‌گیری و اقدام خواهد شد.

تبصره دوم (2)

در خصوص مجموعه شهری تهران، شهرداری تهران، موظف است همکاری‌های لازم را با دستگاه‌های مسئول از جمله کارگروه‌ها و کمیسیون‌های قانونی جهت حسن اجرای اين مصوبه معمول نمايد و متعاقباً با تدوین رویکردهای اسناد مجموعه شهری تهران اقدامات اجرايي لازم را معمول نمايد.

چشم انداز سازماندهی صنایع، صنوف و مشاغل شهر تهران

ماده سوم (3)

سياست‌هاي كلي و اصولي و چشم‌انداز ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران به شرح ذيل مي‌باشد:

الف ـ پویایی و رونق اقتصادی فعالیت‌های صنایع و صنوف و مشاغل شهر تهران جهت تحقق اقتصادی دانش پایه در تعامل با جهان، پایدار و سازگار با شرایط و مقتضيات شهر؛

ب ـ ساماندهی فعالیت صنایع و صنوف در چارچوب توسعه اقتصادی تولید محور با حفظ اصول توسعه پایدار به ویژه حفاظت از محیط زیست؛

ج ـ فعالیت بهينه و مطلوب و مشاركتي صاحبان صنايع، اصناف و مشاغل و ديگر ذينفعان؛

د ـ برخورداری شهروندان از مزایای کارکرد صنایع و مشاغل فعال در شهر و دسترسی آسان به خدمات آنان؛

فصل اول:

راهبردها

راهبرد يكم (1): سازماندهی نهاد اجرایی ساماندهی

ماده چهارم (4)

شهرداری تهران موظف است در جهت سازماندهی نهادی و سازمانی مدیریت شهری و جلب مشارکت ذینفعان تأثیرگذار در امر ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) تعامل فعال و مشارکت جویانه با نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع در صنعت و بازرگانی برای ارائه خدمات توسعه اقتصادی کارآمد به ویژه خدمات مولد و انواع مشوق های سرمایه گذاری؛

ب) هماهنگی و برنامه‌ریزی در زمینه اجرای مأموریت‌های شهرداری در امور مرتبط با اصناف با همکاری دستگاه‌های دولتی، عمومی، مجامع امور صنفی و اتحادیه ها و انجمن‌های صنفی، شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد (سمن)، اتاق‌های تعاون، صنعت، تجارت و معدن، شبکه‌های توزیع و حمل و نقل؛

ج) واگذاری حداکثری امور مربوط به ساماندهی به مجامع و نهادهای غیردولتی، اصناف و صنایع شهری با مشارکت بخش خصوصی و حفظ مسئولیت‌پذیری کامل؛

د) بهره‌گیری از فرآیندهای مشارکتی و سیاست گذاری‌های از پایین به بالا در مدیریت و ساماندهی با هدف ارتقای فعالیت های کسب و کار؛

هـ) ایجاد سیستم‌های نظارت و ارزیابی پیشرفته و تقویت شبکه مدیریتی و نظارتی در حوزه محیط زیست شهری، اقتصاد شهری و ساماندهی در سطح مناطق 22گانه شهر تهران؛

ماده پنجم (5)

شهرداری تهران موظف است در جهت ارائه نظام کارآمد در ارتقای جایگاه شهر تهران به عنوان شهر نمونه با تأکید بر شاخص‌های زیست شهری، اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی و اقتصادی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و مسئول؛

ب) انتقال مراکز آلاینده و پایانه‌های حمل بار به خارج از محدوده شهر؛

ج) انتقال مشاغل پرخطر از محدوده‌های شهری به پهنه‌های مجاز؛

ماده ششم (6)

شهرداری تهران موظف است برای تحقق مأموریت‌های پیش‌بینی شده در این مصوبه اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) اصلاح و تقویت سازمان اجرایی (شركت ساماندهي ...) برای مدیریت امور مشاغل، فعالیت‌ها و صنایع در شهرداری؛

ب) جلب همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار و مرتبط در اجرای پروژه‌های مرتبط با طرح ساماندهی صنایع و صنوف تهران به ویژه در مجموعه شهرداری تهران؛

ج) تدوین مقررات و ضوابط مورد نیاز در راستای اجرایی کردن اهداف مصوبه؛

راهبرد دوم (2): ارتقاء وضعیت کالبدی و کارکردی فعالیت‌های اقتصادی

ماده هفتم (7)

شهرداری تهران موظف است در جهت آماده سازی زیرساخت ها و شبکه‌های زیر بنایی و کالبدی برای ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران بر اساس طرح جامع و طرح تفصيلي شهر تهران اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) پالایش پهنه‌های فعالیت کنونی و تعادل بخشی به الگوی استقرار فعالیت‌ها به منظور جلوگیری از گسیختگی و دوگانگی فضایی و پیش‌بینی ساختار منسجم، توسعه یافته و زیست پذیر برای مشاغل و صنایع مختلف.

ب) ایجاد مراکز و مجتمع‌های صنفی و صنعتی با عملکرد شهری و فراشهری بر اساس طرح‌های توسعه شهری که هماهنگ با طرح جامع و تفصیلی تعریف شده باشند.

ج) بهره‌گیری از حضور شرکت‌های فراملی و خدمات مولد جهانی و تخصیص فضا برای جذب بنگاه‌های بین المللی فعال

د) همکاری در راه اندازی و توسعه کریدورهای فنآوری (پارک‌های علمی و صنعتی، خوشه‌های صنعتی و شهرک‌های تخصصی صنفی) با هماهنگی مراجع ذیربط و قانونی

هـ) پی‌گیری و همکاری و حمایت در بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده‌ی تجاری و صنعتی با مشارکت ذینفعان.

و) شناسایی فرصت‌های شغلی جدید و فعالیت‌های نوآورانه و توسعه زیر ساخت‌های مرتبط با آنها.

راهبرد سوم (3): صیانت از مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران در بعد صنایع و مشاغل

ماده هشتم (8)

شهرداری تهران موظف است برای رعایت الگوهای توسعه فرهنگی و اجتماعی در ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) ساماندهی فعالیت‌ها و صنوف مستقر در بافت‌های تاریخی و فرهنگی به منظور رفع تهدید و احیا و باز زنده‌سازی آن‌ها؛

ب) حمایت از مشاغل سنتی و فرهنگی توسعه و خوشه‌های کسب و کار فرهنگی و هنری؛

ج) ارتقاء سیما و وضعیت منظر شهری با الهام از معماری ایرانی، اسلامی در فعالیت‌های کارگاهی و مجتمع های صنفی؛

د) فراهم کردن زمینه آموزش فرهنگی پشتیبان و تدوین برنامه های ترویجی و اطلاع‌رسانی و ارتقاء کار آمدی و بهره وری فعالیت‌های صنفی؛

هـ ) ارتقاء مشارکت‌هاي اجتماعی، توسعه کار آفرینی، توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های اقتصادی و افزایش مشارکت و نقش اتحادیه‌های صنفی در برنامه‌های ساماندهی صنایع شهری؛

و) ساماندهی کارگران فصلی، موقت و ساختمانی شهر تهران و همکاری در هدایت و پایش سامانه‌های کارگری؛

ز) فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی؛

راهبرد چهارم (4): توسعه‌ توانمندی مدیریت بر صنایع و مشاغل شهر

ماده نهم (9)

شهرداری تهران موظف است در جهت ساماندهی و ایجاد نظام مالی پشتیبان و ارتقاء خدمات توسعه اقتصادی و زیست محیطی ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران اقدامات زیر معمول نماید:

الف) توانمندسازی صنایع و صنوف شهر تهران به منظور رعایت ضوابط و مقررات مرتبط؛

ب) فراهم کردن زمینه‌های مشورتی پشتیبان به منظور کارآمدسازی و رقابت پذیر نمودن فعالیت های صنفی و صنعتی؛

ج) پیش‌بینی منابع پایدار درآمد برای تأمین هزینه‌های ساماندهی شهر و ایجاد رونق اقتصادی در پهنه‌های کار و فعالیت؛

د) تدوین شاخص‌های کلان توسعه صنوف و مشاغل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در تدوین استانداردهای لازم؛

راهبرد پنجم (5): ارتقاء توانمندی ها و توسعه‌ فناوری‌های برتر، ارتباطی و اطلاعاتی در فرآیند ساماندهی و توسعه شهر الکترونیک

ماده دهم (10)

شهرداری تهران موظف است در ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران و در جهت بهره گیری از فرآیندها و فن‌آوری‌های برتر ارتباطی و اطلاعاتی مناسب در گسترش خدمات دانش محور و توسعه خدمات الکترونیک در ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران اقدامات زیر را با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجراي ذي‌ربط معمول نماید:

الف) ایجاد و توسعه مراکز مدیریت هوشمند و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان در بخش صنایع و مشاغل؛

ب) جایگزینی تدریجی صنایع متوسط و کوچک با فن‌آوری بالا و پاک و سازگار با محیط زیست به جای صنایع بزرگ و آلاینده با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط؛

ج) مدیریت و تعدیل تقاضای سفر در بخش کار و فعالیت از طریق هدایت و مدیریت تقاضا در جهت تحقق شهر الکترونیک؛

د) ارتقاء توانمندی مدیریت دانش و مدیریت در فرآیندها و ارائه تمهیدات لازم تخصصی به مشاغل و صنایع آلاینده و مزاحم؛

هـ) ساماندهی و ایجاد محیط نوآورانه با پیوند بین فعالیت‌های صنفی و صنعتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، مراکز کسب و کار، کارگزاران بخش خصوصی و مدیریت شهری در سطح شهر و مجموعه شهری تهران برای تحقق اقتصاد دانش پایه و رقابت‌پذیری جهانی؛

راهبرد ششم (6) : اقدامات و فعالیت های بین بخشی:

1- اقدامات سلبي :

ماده يازدهم (11)

شهرداري تهران موظف است اقدامات سلبی و بازدارنده جلوگیری از ادامه فعالیت و گسترش مشاغل و صنایع غیر مجاز جدید در محدوده و حریم شهر تهران را با تمركز و توجه به صنایع کوچک و مشاغل درون شهری با تمایز بین صنوف و صنعت و بهره‌گيري از اهرم‌های دافع اقتصادی برای اجرا از قبیل وضع بهای خدمات معمول نمايد.

2- اقدامات ايجابي و تشويقي:

ماده دوازدهم (12)

شهرداري تهران موظف است اقدامات ایجابی و تشویقی لازم را بر اساس مواد ذيل معمول نمايد.

الف ) جلب و توسعه مشاركت مردم و فعالان اقتصادي در امر ساماندهي با هدف كاهش هزینه‌ها، اطلاع‌رسانی، آموزش و آگاهی بخشی و توانمندسازی در ساماندهی از طریق دستگاه‌های اجرایی شهرداری؛

ب ) استفاده از اهرم‌های مشوق اقتصادی از جمله كاهش عوارض ،اعطای تسهیلات برای بازسازی و نوسازی فعالیت های تجاری و کارگاهی با رعايت موازين قانوني؛

راهبرد هفتم (7): نظام استقرار

ماده سيزدهم (13)

شهرداري تهران موظف است جهت توزيع و پراكنش صنايع، صنوف و مشاغل شهر نظام استقرار

بر اساس موارد ذيل را تنظيم و اجرا نمايد.

الف) توزیع مناسب مکانی مشاغل متناسب با نیاز شهروندان با کمترین عوارض محیط زیستی؛

ب ) جهت‌دهی به توزیع و پراکنش فعالیت های شغلی و سرانه های خدماتی مرتبط با صنایع و مشاغل، مبتنی بر تغییرات آینده، کاهش تقاضای سفر با توزیع متناسب فعالیت‌ها و خدمات با عملکردهای فرامنطقه‌ای در شهر تهران؛

ج ) هدایت صنایع و مشاغل اولویت‌دار مورد نیاز شهر در راستای توسعه متوازن آن‌ها؛

د ) تجمیع و تمرکز کاربری‌های موجود و ایجاد مجتمع‌های خدماتی؛

هـ ) مدیریت در ایجاد پاساژها، مجتمع‌های درون شهری، بازارچه‌ها و بازارهای تخصصی و خوشه‌های کسب و کار؛

راهبرد هشتم (8): اتخاذ تدابير حقوقی و قانونی

ماده چهاردهم (14)

شهرداري تهران موظف است اقدامات حقوقي و قانوني لازم را جهت اعمال مقررات استقرار یا ادامه فعالیت، به کارگیری محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، هدایت و به کارگیری اهرم‌های قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی ازطریق کار گروه‌ها و کمیسیون‌های قانونی و هماهنگی با کلیه دستگاه اجرایی معمول نمايد.

فصل دوم:

برنامه‌های عملیاتی

ماده پانزدهم (15)

شهرداری تهران موظف است نسبت به تهیه برنامه عملیاتی در زمینه مدیریت صنایع و مشاغل شهر با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست شهری، ایمنی و تدوین برنامه های اجرایی مبتنی بر مأموریت‌های شهرداری به منظور تعیین چگونگی استقرار عملکرد فعالیت‌های صنفی و صنعتی در دو سطح محدوده و حریم شهر با رعایت موارد زیر اقدام نماید.

الف) بهره‌گیری از اسناد فرادست مرتبط با صنایع و مشاغل از جمله [طرح ساختاری - راهبردی (طرح جامع)] شهر تهران و پیش بینی اجرای پروژه‌های موضوعی و موضعی مرتبط؛

ب) در نظر گرفتن مؤلفه‌های مؤثر در طراحی و برنامه‌ریزی شهر، شاخص های توسعه پایدار، عوامل نهادی و الگوهای رفتاری؛

ج) بهره گیری از فن‌آوری‌های نوین و جلب مشارکت شهروندان و بسترسازی برای ایجاد و تقویت سازمان‌های مردم نهاد؛

د) پیش‌بینی ساختار و جایگاه سازمانی مناسب برای ایجاد سند یاد شده و ارتباط مؤثر و سازنده با اصناف، صنایع، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط؛

ماده شانزدهم (16)

شهرداری تهران موظف است به منظور اجرای مؤثر ضوابط و مقررات و تسریع در امر ساماندهی مشاغل حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه دستورالعمل تعیین شاخص‌ها، ابزارها و اهرم‌های کاهنده مشکلات زیست شهری از جمله پیش‌بینی اهرم‌های اقتصادی اعم از سلبی و ایجابی همچون تعیین نرخ بهای خدمات یا كاهش عوارض سالیانه اقدام و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نماید.

ماده هفدهم (17)

شهرداری تهران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه هوشمند کنترل جامع صنایع و مشاغل از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی شهر اقدام نماید.

ماده هجدهم (18)

شهرداري تهران موظف است به منظور ساماندهي و سازماندهي مشاغل سيار و بي كانون در جهت پیشگیری و رفع سد معبر اقدامات مديريتي لازم را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذي‌ربط انجام دهد.

ماده نوزدهم (19)

شهرداری تهران موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه آيين‌نامه مربوط جهت شناسايي و تکمیل اطلاعات واحدهای صنفی به ویژه فعالیت‌های خدمات فنی در سطح شهر تهران و در صورت لزوم صدور تمهیدات تخصصی مقتضی جهت رفع مزاحمت و آلودگی‌های زیست محیطی بر اساس طرح‌ها و قوانین شهری اقدام نمايد و بر اساس اين آيين‌نامه گواهی صلاحیت ساماندهی را به استناد بند بیست ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداری‌ها صادر نماید.

ماده بيستم (20)

شهرداری تهران موظف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مشاركت صاحبان صنايع و صنوف علاوه بر استفاده از تجهیزات موجود کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک، به منظور تطابق تکنولوژی اندازه‌گیری و کنترل آلاینده‌ها با شرایط محیطی نسبت به تجهیز دستگاه‌های سنجش پیشرفته آلودگی برای سنجش آلودگی‌های صنایع و صنوف اقدام نماید.

ماده بيست و يكم (21)

شهرداری تهران موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه کارگروه راهبردی ساماندهی و مدیریت صنایع و مشاغل را با حضور افراد ذيل تشكيل داده و با برگزاري جلسات منظم نسبت به تعيين شرح وظايف و مأموريت‌ها اقدام نمايد.

1- معاون خدمات شهری شهرداری تهران (رئیس کارگروه)

2- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

3- معاون حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری تهران

4- رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

5- مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (دبیر کارگروه)

6- رئیس شورای اصناف کشور

7- رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران

8- دو نفر کارشناس به عنوان نماینده شورای اسلامي شهر تهران به انتخاب شورا (())

ماده بيست و دوم (22)

شهرداری تهران موظف است به منظور اجرای مؤثر امر ساماندهی مشاغل، فرهنگ‌سازی و توانمندسازی و جلب مشارکت اقشار مختلف جامعه نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و برنامه‌های ترویجی لازم اقدام نماید.

ماده بيست و سوم (23)

شهرداری تهران موظف است در جهت مشارکت مردم در امر ساماندهی صنایع و مشاغل نسبت به حمايت و تقویت سازمان‌های مردم نهاد و شرکت های تعاونی در جهت سامان بخشی به صنایع و مشاغل شهر اقدام نمايد و از ظرفیت‌های موجود استفاده نماید.

ماده بيست و چهارم (24)

شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای اسناد فرادست نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی و تجارب و برقراري تعامل با آن‌ها در پیشبرد اهداف تعیین شده ساماندهی صنایع و مشاغل و تأمین زیرساخت ها با در نظر گرفتن قوانین موجود و مورد نیاز با تایید شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

ماده بيست و پنجم (25)

شهرداری تهران موظف است تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ طرح‌های موضوعی و موضعی مرتبط با استقرار فعالیت‌ها در شهر تهران، فعالیت‌های مقرر در پیوست شماره دو (2) این مصوبه که به جداول سبز و زرد و قرمز تفکیک شده است را با رعایت الزامات مقرر در این مصوبه، ملاک عمل و اقدام قرار دهد.

ماده بيست و ششم (26)

شهرداری تهران موظف است الزامات اجرایی این مصوبه را بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده که به شرح پیوست شماره يك (1) این مصوبه می‌باشد مورد اقدام قرار دهد.

ماده بيست و هفتم (27)

تعاريف صنایع سبز، زرد، قرمز به شرح ذيل مي‌باشد:

الف) صنایع سبز: صنایعی هستند که از فن آوری بالائی برخوردار بوده و عموماً دارای ویژگی‌های اصلی به شرح زیر می باشند:

1- حداقل در یکی از سه بستر (فرایند، ماشین آلات و تجهیزات) دارای سطح بالای فن آوری هستند.

2- محصولات این صنایع، تجهیزات و خدمات با فناوری بالا، دارای حد اکثر بهره گیری از روش‌های تولید خودکار هستند.

3- هزینه‌های تحقیق و توسعه در این صنایع نسبت به فناوری سایر صنایع با نرخ سریعتری تغییر می‌کند.

4- دارای ظرفيت رشد سریع می باشند و آلایندگی زیست محیطی این صنایع به ازای واحد محصول تولیدی، حداقل است.

ب) صنایع زرد: صنایعی را در بر می‌گیرد که با رعایت ضوابط فنی و کارشناسی و نظارت مستمر دستگاه‌های ذیربط، ادامه فعالیت آن‌ها در محدوده، حریم و مجموعه شهری تهران با رعایت ضوابط فنی، کارشناسی و نظارت مستقیم و مؤثر مبادی مربوط بلامانع می‌باشد و یا با رعایت موارد فوق می‌توانند در مجتمع های درون شهری استقرار یابند. با توجه به اینکه فعالیت صنایع شامل این گروه منوط به رعایت ضوابط مطرح شده در این بند و با نظر کارشناسی می‌باشد لذا فهرست این گروه صنایع در پیوست شماره دو لحاظ گرديده است.

ج) صنایع قرمز: صنایعی را شامل می‌شود که ادامه فعالیت آنها از نظر ضوابط فنی، کارشناسی و آلایندگی در محدوده، حریم و مجموعه شهری تهران امکان‌پذیر نبوده و باید در شهرک‌های صنعتی وفق ضوابط مربوط استقرار یابند.

تبصره

فهرست صنوف فعالیت‌های شغلی در سه گروه سبز، زرد و قرمز در قالب اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش مجامع تولیدی و خدمات فنی، توزیعی و خدماتی و سایر بررسی شده است. هم‌چنین فهرست صنایع و مشاغل در سه گروه سبز ، زرد و قرمز پيوست شماره دو اين مصوبه مي‌باشد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.