laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1907/11674
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1393/05/04


ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران

مصوب 1393/04/01


مشاهده متن:
نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران

مقدمه:

به استناد ماده‌واحده مصوبه پانصد و بيست و دومين جلسه رسمي‌ ـ علني‌ ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم ابلاغي) به شماره 160/1712/22341 مورخ 91/11/2 مبني بر ساماندهي مصوبات تبليغات محيطي و ابزارهاي تبليغات صنفي در كلان‌شهر تهران مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران به شرح مواد و تبصره‌هاي ذيل جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد.

ماده يكم (1):

عبارت‌هاي بكار رفته در اين مصوبه به شرح ذيل تعريف مي‌گردد.

1-1- ابزار تبليغاتي صنفي: به كليه وسايلي اطلاق مي‌گردد كه به‌منظور معرفي صنف و يا تبليغ كالا يا خدمات از طريق متن نوشتاري، آرم و يا نماد، تابلو، نمايشگر نوري (ديجيتالي)، تصويري، شيشه‌نويسي، سايبان، برچسب و بنر و امثالهم در معرض ديد عموم قرار گيرد.

2-1- تابلو: به سازه‌ و يا پيكره‌اي اطلاق مي‌شود كه مطابق ضوابط فني شهرداري تهران طراحي، اجرا و بر سر درب مغازه‌ها يا روي نماي عمومي ساختمان‌ها، اماكن عمومي و يا محوطه آنها براي معرفي عملكرد مكان، محصول و يا خدمات به‌صورت مجزا يا توأماً نصب مي‌گردد.

3-1- تابلو معرف عملكرد صنفي- اختصاصي: تابلويي است كه داراي هرگونه نوشته شامل حروف، اعداد، اشكال، تصاوير، تزئينات، نمادها يا نظاير آنها باشد و به‌منظور پيام‌رساني درباره معرفي عملكرد در همان ملك يا ساختمان مطابق ضوابط شهرداري نصب و در معرض ديد عموم قرار گيرد.

4-1- تابلو معرف عملكرد صنفي - تبليغاتي: تابلويي است كه داراي هرگونه نوشته شامل حروف، اعداد، اشكال، تصاوير، تزئينات، نمادها يا نظاير آن‌ها باشد و به‌منظور پيام‌رساني درباره معرفي عملكرد در همان ملك يا ساختمان مطابق ضوابط شهرداري نصب و در معرض ديد عموم قرار گيرد و توأماً نيز از طريق متن نوشتاري، نماد و يا آرم اقدام به تبليغ كالا و يا خدمات (برند) نمايد.

5-1- عملكرد (كاربري): در اين مصوبه به كليه فعاليت‌هاي غيرمسكوني اعم از مذهبي، سياسي، اقتصادي، تجاري، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي، هنري، خدماتي اطلاق مي‌گردد.

6-1- شيشه‌نويسي: به هر آگهي منصوب، منقوش و متصل به سطح شفاف ويترين و يا قرارگرفته در پشت شيشه كه از بيرون قابل‌رؤيت باشد شيشه نويسي اطلاق مي‌گردد.

7-1- سايبان: به سازه‌اي اطلاق مي‌شود كه به‌منظور پوشش مناسب در جداره ساختمان نصب و بخشي از فضاي مجاور بنا را مي‌پوشاند.

8-1- تابلوهاي نوري (ديجيتالي): به كليه تابلوهايي اطلاق مي‌گردد كه از طريق پخش تصاوير و يا متن نوشتاري به‌صورت نوري (ديجيتالي) در معرض ديد عموم نصب مي‌شود.

9-1- طرح‌هاي ساماندهي: به طرح‌هايي اطلاق مي‌گردد كه شهرداري تهران به‌منظور رفع آلودگي‌هاي بصري و صوتي و ارتقاء سيما و منظر شهري در شهر تهران به اجراء مي‌گذارد.

10-1- راسته‌هاي تجاري: منظور از راسته‌هاي تجاري جدول پيوست اين مصوبه مي‌باشد. (پيوست دو)

11-1- بزرگراه‌هاي ويژه :

بزرگراه‌هاي ويژه عبارتند از:

1- بزرگراه شهيد همت ـ حد فاصل پل امام علي(ع) تا بزرگراه اشرفي اصفهاني

2- طول بزرگراه مدرس ـ حد فاصل ميدان هفت‌تير تا خيابان وليعصر(عج)

3- بزرگراه چمران ـ حد فاصل خيابان وليعصر(عج) تا ميدان توحيد

4- طول بزرگراه شيخ فضل‌ا... نوري ـ حد فاصل پل محمدعلي جناح تا ميدان صنعت شهرك قدس

5- طول بزرگراه شهيد صدر

ماده دوم (2):

به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود از زمان ابلاغ اين مصوبه نسبت به اخذ عوارض از هر نوع ابزار تبليغاتي كه به نحوي از انحاء به‌منظور معرفي صنفي (اختصاصي)، كالا يا خدمات يا هر نوع انتقال پيام مشخصي در محدوده و حريم شهر تهران، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با هر نوع مصالح اعم از فلزي، پارچه، بنر، نئون، فلكسي، شيشه، ديجيتالي و امثال آن و با هر روش اعم از نصب و استقرار بر سر درب، نما، بام، پايه مستقل داخل محوطه اماكن و يا متحرك، نصب و در معرض ديد عموم قرار داده مي‌شود به استناد مصوبه ابلاغي به شماره 160/1844/24750 () مورخ 92/11/19 اقدام و به‌حساب خزانه شهرداري تهران واريز نمايد.

تبصره‌:

با توجه به محدوديت منظر ديد تابلوهاي صنفي منصوب در داخل مراكز و مجتمع‌هاي تجاري نسبت به تابلوهاي منصوب در معابر و منظر عمومي شهر، اخذ عوارض از تابلوهاي مذكور و همچنين از تابلوهاي تعميرگاه‌هاي مجاز و خدمات پس از فروش كه صرفاً به امور مذكور اشتغال داشته باشند، معادل (70% ) مبالغ مذكور در جداول شماره 1 و 2 مصوبه فوق اشاره محاسبه و دريافت مي‌گردد.

ماده سوم (3):

نصب تابلوها و هرگونه تبليغات موضوع اين مصوبه، بايد با اخذ مجوز از شهرداري تهران باشد و شماره مجوز شهرداري روي تابلو قيد شود، در غير اين صورت شهرداري تهران مجاز است از نصب تابلو و يا تبليغ جلوگيري و در صورت تخلف، رأساً نسبت به جمع‌آوري تابلو و تبليغات غيرمجاز اقدام نمايد.

ماده چهارم (4):

واحدهايي كه ضوابط شهرداري را در نصب ابزار تبليغاتي رعايت ننمايند، ابتدا از طريق شهرداري به ذي‌نفع اخطار مي‌گردد تا در خصوص بنرها ظرف مدت (48) ساعت و در خصوص تابلوهاي تبليغاتي ظرف مدت يك هفته نسبت به جمع‌آوري اقدام و در صورت عدم توجه، شهرداري رأساً نسبت به رفع تخلف و جمع‌آوري اقدام خواهد نمود.

تبصره يكم (1):

هرگونه تبليغ بر روي ابزارها، مستلزم دريافت مجوز محتوايي از مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشد.

تبصره دوم (2):

در صورتي‌كه امكان نصب تابلو در محل فعاليت وجود نداشته باشد، ذي‌نفع مي‌تواند پس از دريافت مجوز از شهرداري نسبت به شيشه نويسي با استفاده از برچسب و به ميزان حداكثر (25%) مساحت شيشه يا ويترين منتهي به معبر عمومي اقدام نمايد.

تبصره سوم (3):

در صورتي‌كه واحد داراي تابلو روي سر درب باشد مجاز به تبليغ به هر شكل ممكن روي شيشه و ويترين نمي‌باشد.

ماده پنجم (5):

عوارض كليه ابزارهاي معرف عملكرد (صنفي - اختصاصي) منصوب بر سر درب، بام و داخل محوطه اماكن و ساختمان‌هاي غيرمسكوني بر اساس جدول شماره يك مصوبه شماره 160/1844/24750 () مورخ 92/11/19 وصول و به‌ حساب خزانه شهرداري واريز شود.

تبصره‌:

‌ عدم پرداخت عوارض در هر سال از سوي مؤديان، مشمول دريافت عوارض مربوطه در سال‌هاي بعد با توجه به تعرفه مصوب و مورد عمل سال پرداخت مؤدي خواهد بود.

ماده ششم (6):

شهرداري تهران به‌منظور حفظ كيفيت سيما و منظر شهري موظف است نسبت به ابلاغ اخطاريه كتبي به ذي‌نفع تابلوهاي فاقد متن نوشتاري و آگهي (قاب‌هاي خالي) اقدام و در صورت عدم توجه ذي‌نفع، رأساً اقدامات لازم جهت جمع‌آوري آن معمول دارد.

تبصره:

هزينه‌هاي جمع‌آوري در خصوص مواد 3، 4 و 6 اين مصوبه به‌ اضافه (15) درصد محاسبه و در هنگام صدور مفاصاحساب از ذي‌نفع دريافت نمايد.

ماده هفتم (7):

كليه ذي‌نفعان تابلو و بهره‌برداران تبليغات كالا و خدمات و توليدكنندگان داخلي و خارجي كه تمايل دارند از فضاهاي تبليغات محيطي تابلوهاي منصوب صنفي استفاده نمايند، مي‌بايست با تعيين مساحت و فضاي تبليغاتي مورد نياز نسبت به اخذ مجوز از شهرداري تهران (سازمان زيباسازي) بر اساس تعرفه جدول شماره (2) مصوبه ابلاغي به شماره 160/1844/24750 () مورخ 92/11/19 اقدام نمايند.

ماده هشتم (8):

عوارض ابزارهاي صنفي محصولات و كالاهاي داخلي تحت ليسانس خارجي 1/8 (يك و هشت‌ دهم) برابر و براي محصولات، كالاها و خدمات خارجي 3 (سه) برابر تعرفه جدول شماره 2 مصوبه ابلاغي به شماره 160/1844/24750 () مورخ 92/11/19 مي‌باشند.

ماده نهم (9):

عوارض كليه ابزارهاي منصوب در بزرگراه‌هاي ويژه، مشمول پرداخت 1/5 برابر تعرفه‌هاي جداول شماره 1 و 2 مي‌گردند.

ماده دهم (10):

نصب هرگونه تابلو به‌استثناء تابلوهاي ترافيكي و راهنمايي و رانندگي، نام معابر، اماكن مذهبي، پارك‌ها، معرف وزارتخانه‌ها، ادارات، بيمارستان‌ها و مراكز آموزشي، درماني و بهداشتي و داروخانه‌هاي شبانه‌روزي، پاركينگ‌هاي عمومي (با رعايت ضوابط و مقررات و استانداردهاي موجود) در معابر شهري ممنوع مي‌باشد.

ماده يازدهم (11):

پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه، موجب ايجاد هيچ‌گونه حقي در خصوص تغيير عملكرد (كاربري) براي ذي‌نفع نخواهد بود.

ماده دوازدهم (12):

به‌ منظور حسن اجراي اين مصوبه و تعامل و همكاري شهرداري و اصناف، كميته مشتركي با عضويت افراد ذيل تشكيل مي‌گردد:

1- نماينده شوراي اسلامي شهر تهران

2- معاون خدمات‌شهري شهرداري تهران

3- نماينده اتاق اصناف شهر تهران

4- رئيس اتحاديه صنف مربوطه حسب موضوع

ماده سيزدهم (13):

از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مصوبات گذشته شامل بند (ب) ذيل ماده يكم مصوبه ابلاغي به شماره 438-160/140 مورخ 65/11/12 قائم‌مقام محترم وزير كشور وقت در شهرداري تهران و مصوبه «چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/744/6260 مورخ 85/4/5 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ابلاغي به شماره‌هاي 160/747/6656 مورخ 85/4/20 و 160/1278/5659 مورخ 88/4/23 و 160/1487/13126 مورخ 89/9/16 ملغي مي‌گردد.

جدول شماره 1

جدول عوارض تابلوهاي منصوب معرف كاربرد (صنفي- اختصاصي) بر اساس ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري كه ماهيانه به ازاي هر مترمربع توسط شهرداري تهران (مناطق 22گانه) وصول و به‌حساب درآمد شهرداري تهران واريز مي‌شود.

جنس تابلو فلزي، نئون و پلاستيك، فلكسي فيس، رايانه‌اي، ليزري، تابلوهاي ديجيتالي
محل نصب تابلو
روي سر درب ورودي و ديوار حياط 5%آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري
روي نماي اصلي و جانبي ساختمان 10%آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري
روي پايه داخل محوطه و بام ساختمان 30% آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري
شيشه نويسي و سايبان

5% آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري

جدول شماره 2

جدول عوارض تابلوهاي منصوب صنفي و كالاهاي توليدي و خدمات داخلي بر اساس ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري كه ماهيانه به ازاي هر مترمربع توسط سازمان زيباسازي شهر تهران وصول و به‌حساب درآمد شهرداري تهران واريز مي‌شود.

جنس تابلو فلزي، نئون و پلاستيك، فلكسي‌فيس، رايانه‌اي، ليزري، تابلوهاي ديجيتالي
محل نصب تابلو
روي سر درب ورودي و ديوار حياط 15% آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري
روي نماي اصلي و جانبي ساختمان 20% آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري
روي پايه داخل محوطه و بام ساختمان 60% آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري
نمايشگرهاي ديجيتالي نوشتاري 100% آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري
روي پايه داخل معابر عمومي 100% آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري
شيشه نويسي و سايبان

20% آخرين كتاب مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري

اصلاحيه مصوبه «اصلاحيه مصوبه چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/747/6656 به تاريخ 1385/4/20» اصلاحيه مصوبه «اصلاحيه مصوبه چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/747/6656 به تاريخ 1385/4/20»

تصویر مصوبه الحاق نشده است.