laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2069/9531
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1394/04/14


الزام شهرداری تهران به تشکیل کمیته سیاست‌گذاری تملک، مرمت و بهره‌برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی در شهر تهران

مصوب 1394/03/24


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

الزام شهرداري تهران به تشكيل كميته سياست‌گذاري تملك، مرمت و بهره‌برداري از اماكن داراي قدمت تاريخي و هويت فرهنگي در شهر تهران

ماده يكم (1):

به‌ منظور حفظ آثار داراي قدمت و هويت فرهنگي ـ تاريخي در سطح شهر تهران، شهرداري تهران موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري، كليه بناهاي داراي هويت و ارزش فرهنگي ـ تاريخي شهر تهران را كه به ثبت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري رسيده است احصاء و با جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به مرمت، بهسازي و بهره‌برداري از بناهاي مزبور اقدام نمايد.

ماده دوم (2):

به‌ منظور سياست‌گذاري صحيح در امر حفاظت، مرمت، نگهداري و بهره‌برداري از بناهاي موضوع ماده يكم (1) شهرداري تهران موظف است كميته سياست‌گذاري موضوع اين مصوبه را متشكل از افراد ذيل تشكيل دهد:

1 - نماينده كميسيون فرهنگي اجتماعي به تصويب شورا

2- نماينده كميسيون معماري و شهرسازي به تصويب شورا

3- نماينده كميسيون نظارت و حقوقي به تصويب شورا

4- نماينده تام‌الاختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري

5- معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران (دبير شورا)

6- معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران

7- نماينده مطلع از ستاد توان‌افزايي و حمايت از فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد شهر تهران به معرفي ستاد مزبور و تصويب شورا

تبصره يكم (1):

شهرداري تهران موظف است از محل بودجه‌هاي عمراني مناطق تا حد ميسور در تملك بناهاي ارزشمند تاريخي و با هويت فرهنگي اقدام و گزارش آن را هر شش ماه يك‌ بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

تبصره دوم (2):

شهرداري تهران موظف است در اجراي مفاد اين مصوبه نسبت به حفاظت و مرمت خانه موسوم به "بوشهري‌ها" در خيابان لاله‌زار واقع در محدوده منطقه 12 شهرداري تهران اقدام نمايد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.