laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/501-1/3582
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1383/03/02


اصلاحيه مصوبه تكميل (جايگزين) مصوبه دستورالعمل ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها - مصوب پنجاه و سومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران-ابلاغي به شماره 160/501/959 به تاريخ 83/1/27

مصوب 1382/12/19


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اصلاحيه مصوبه تكميل (جايگزين) مصوبه دستورالعمل ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها - مصوب پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران-ابلاغی به شماره 160/501/959 به تاریخ 83/1/27

ماده یکم (1):

در اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب اسلامي ايران و از تاريخ ابلاغ اين مصوبه پس از طي مراحل قانوني مربوط، به‌عنوان ضوابط اجراي ماده یکم (1) قانون صدرالذكر مشتمل بر سیزده (13) ماده و چهارده (14) تبصره جايگزين مصوبه قبلي تصويبي توسط وزير محترم كشور وقت به‌عنوان جانشين شوراي اسلامي شهر تهران مندرج در روزنامه رسمي كشور به شماره 14450 به تاريخ 73/7/21 مي‌شود.

ماده دوم (2):

تعاريف:

عناوین به کار برده شده در این مصوبه (ضوابط اجرایی) به شرح بندهای ذیل تعریف می‌شوند:

الف :"نهال": گياه داراي ساقه (تنه) چوبي منفرد كه محيط بن آن كمتر از پانزده (15) سانتي‌متر باشد.

ب :"درخت": گياه خشبي (چوبي) داراي ساقه منفرد اعم از درخت داراي ميوه مأكول (مثمر) و ساير درختان (غير مثمر) كه محيط آنها از پانزده (15) سانتي‌متر كمتر نباشد.

درخت مو از اين حكم مستثني است.

ج :"بن درخت": محل تلاقي تنه درخت يا نهال با سطح زمين است.در صورتي‌كه درخت در سطح زمين به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترين ساقه ملاك عمل خواهد بود و بقيه ساقه‌ها، شاخه محسوب مي‌شوند.

د :"باغ": از نظر این مصوبه (ضوابط اجرایی) به محلي اطلاق می‌شود مي‌شود كه علاوه بر داشتن مساحت بيشتر از پانصد (500) مترمربع حداقل يكي از مشخصات ذيل را نيز داشته باشد:

یک (1): در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمين، به‌طور متوسط در هر شانزده (16) مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان يك اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا، به‌طور متوسط در هر بيست‌ و پنج (25) مترمربع يك اصله درخت مثمر يا غير مثمر و يا تركيبي از آن‌ها غرس شده باشد. قطع و امحاي درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان در آمار (لحاظ شده در اين بند) نخواهد بود.

دو (2): دارا بودن سند مالكيت و یا سند مادر قبل از تفکیک به‌عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت.

سه (3): دارا بودن سابقه رأي داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از كميسيون ماده دوازدهم (12) قانون زمين شهري.

تبصره یکم (1) :

تشخيص باغ از غير باغ با توجه به موقعيت جغرافيايي و مكاني، وضعيت پوشش گياهي و سوابق و مدارك موجود در پرونده و نيز با عنايت به ضوابط فوق‌الذكر، به عهده كميسيون‌هاي موضوع ماده هفتم (7) اين مصوبه مي‌باشد.

تبصره دوم (2) :

شهرداري هر منطقه مكلف است قبل از صدور پروانه ساختماني براي املاك پانصد (500) مترمربع و بيشتر وضعيت ملك را از كميسيون‌هاي موضوع ماده هفتم (7) اين مصوبه استعلام نمايد.

ماده سوم (3):

كاشت، حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و بوستان‌هاي عمومي واقع در داخل محدوده و حريم قانوني شهر تهران به‌ استثناي بوستان‌هاي محيط‌زيست از اهم وظايف شهرداري است.

تبصره یکم (1):

حفظ، نگهداري و آبياري درختان در ساير محل‌هاي مشمول قانون به عهده مالكين، ساكنين (بهره‌برداران) و متصرفين است.

تبصره دوم (2):

در مورد موقوفات، متوليان و متصديان يا قائم‌مقام قانوني آنان يا مستأجرين، بهره‌برداران و متصرفين، مسئول نگهداري و آبياري درختان هستند.

تبصره سوم (3) :

در صورت اهمال در نگهداري درختان مشمول قانون، شهرداري موظف است با اخذ مجوز قانوني نسبت به آبياري و نگهداري اقدام و هزينه‌هاي متعلقه را با پانزده درصد (15%) کارمزد از مالك دريافت نمايد لكن در صورت اعلام مالك مبني بر عدم توانايي در نگهداري درختان، شهرداري مجاز است در خصوص حفظ و نگهداري فضاي سبز و درختان به مالك مساعدت نموده و تنها هزينه‌هاي مترتبه را از او دريافت نمايد.

ماده چهارم (4) :

شهرداري در محدوده قانوني شهر و حريم قانوني آن، بنا به تقاضاي مالك يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني وي راجع به قطع درختان مشمول قانون پس از تصويب كميسيون موضوع ماده هفتم (7) اين مصوبه و در موارد ذيل مكلف به صدور مجوز قطع درخت با رعايت ساير مقررات مربوط مي‌باشد.

الف: درخت غير مثمري كه به سن بهره‌وري رسيده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد كه در اين صورت بايد به‌جاي آن مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداري مايل به حفظ درخت بوده و بهاي چوب آن را به مالك بپردازد درخت نبايد قطع شود.

‌ب: درخت به علت آفت‌زدگي، بيماري، انگل و يا علل غير عمد ديگر خشك شده و يا احتمال سرايت آفت و بيماري از آن به ديگر درختان و گياهان وجود داشته باشد و يا احتمال سقوط آن وجود داشته باشد.

‌ج: درخت در محل احداث ساختمان و يا مسير راه، كانال، مجاري آب، خطوط برق، لوله‌كشي نفت، گاز و تلفن قرار گرفته باشد و يا به هر نوعي مانع از اجراي طرح‌هاي عمراني و عمومي باشد و انتقال آن ميسر نباشد.

‌د: درخت واقع در معابر و يا ميادين مانع عبور و مرور طبيعي باشد و يا وجود آن براي مالكين و ساكنين مزاحمت ايجاد كرده باشد.

تبصره یکم (1):

در مورد بندهاي (ج) و (د) اولويت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداري و با رعايت اصول علمي و فني مي‌باشد و در صورت اجتناب‌ناپذير بودن قطع درخت مي‌بايد با رعايت اصول ايمني و مفاد تبصره سوم (3) ذيل ماده چهارم (4) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران انجام شود.

تبصره دوم (2):

عوارض قطع درختان طبق تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران توسط شهرداري اخذ مي‌شود.

تبصره سوم (3):

فعالیت و بهره برداری از خزانه، قلمستان یا عدم فعالیت آنها با کسب مجوز از شهرداری و بر اساس دستورالعمل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بلامانع است.

ماده پنجم (5) :

متقاضيان قطع، جابجايي يا سر برداري درختان بايد به شهرداري مراجعه و درخواست خود را طبق برگه مربوطه كه توسط شهرداري تهيه و در اختيار آنان قرار مي‌گيرد تنظيم و تكميل و به همان مرجع تسليم نمايند.

ماده ششم (6):

شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تسليم تقاضا و پس از كسب مجوز از كميسيون‌هاي موضوع ماده هفتم (7) اين مصوبه تكليف متقاضي را با ذكر دليل كافي، روشن نمايد در غير اين صورت عمل شهرداري تخلف تلقي و با آن برابر مقررات رفتار خواهد شد.

تبصره یکم (1):

متقاضي بايد تا حصول نتيجه، درخواست خود را پيگيري نمايد و تحت هيچ شرايط پيش از اخذ مجوزهاي لازم، حق قطع درخت يا سر برداری يا جابجايي آن را نخواهد داشت.

تبصره دوم (2):

شهرداري موظف است در صورت درخواست متقاضي براي جابجايي يا سر برداري درخت با رعايت ضوابط و اصول علمي و ايمني، امكانات و تسهيلاتي را كه مقدور و ميسر مي‌باشد، در قبال دريافت وجوه و هزينه‌هاي مترتبه در اختيار متقاضي قرار دهد.

ماده هفتم (7) :

شهرداري تهران موظف است به‌ منظور نظارت بر حسن اجراي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و همچنين اين مصوبه و تشخيص باغات با توجه به موقعيت مكاني و وضعيت پوشش گياهي محل و سوابق موجود در پرونده و نيز براي قطع، انتقال و سر برداري درختان، كميسيوني متشکل از اعضاي به شرح ذيل تشكيل دهد:

الف) نماينده شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب رئيس شورا.

ب) مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز تهران.

ج) نماينده فني شهرداري به انتخاب شهردار تهران.

تبصره :

شهرداري تهران موظف است براي تشخيص باغ در مورد املاك و اراضي كمتر از دو هزار (2000) مترمربع كميسيوني مركب از اعضاي ذيل تشكيل دهد:

الف) شهردار منطقه ذي‌ربط (بدون حق تفويض به غير)

ب) نماينده تام‌الاختيار سازمان پارك‌ها و فضاي سبز تهران.

ج) معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه ذي‌ربط.

اين كميسيون موظف است در خصوص تشخيص باغات وفق ضوابط اين مصوبه اتخاذ تصميم نموده و مراتب را به ذینفع ابلاغ نماید و رونوشت راًی (تصمیم اتخاذ شده) را با ذکر ادله به همراه خلاصه اطلاعات و مدارک و مستندات به کمیسیون موضوع ماده هفتم (7) این مصوبه ارسال نماید و در صورت اعتراض مالک یا ذینفع یا نماینده قانونی و مراتب به ذينفع ابلاغ وي ظرف پانزده (15) روز از تاريخ ابلاغ رأي به همراه پرونده مربوط و مدارک و مستندات جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهایی (تجديدنظر) به كميسيون موضوع این ماده ارجاع نماید.

ماده هشتم (8) :

تصمیمات متخذه و آرای صادره توسط کمیسیون موضوع ماده هفتم (7) این مصوبه از تاریخ ابلاغ به شهرداری ظرف مدت دو ماه در صورت اعتراض مالک یا ذینفع و یا قائم‌ مقام قانونی وی قابل طرح و تجدیدنظر در کمیسیون ذیربط در شورای اسلامی شهر تهران که توسط شورای اسلامی شهر تهران تعیین می‌شود،خواهد بود.

ماده نهم (9):

در اجراي مفاد قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب اسلامي، شهرداري تهران موظف است شناسنامه باغات مشمول اين قانون را به همراه مشخصات ذيل تهيه نمايد:

الف) شماره پلاك ثبتي يا شماره نوسازي پلاك مشمول

ب) مساحت ملك

ج) نشاني دقيق محل شامل: شهر، منطقه، خيابان، كوچه، شماره، نام مالك يا ذينفع.

د) تعداد و مشخصات هر يك از درختان مشمول قانون به تفكيك نوع مثمر و غير مثمر.

ه) نام، مشخصات، سمت و امضاي مأمور تنظيم‌كننده اطلاعات شناسنامه.

تبصره:

شهرداري تهران موظف است پس از شناسايي باغ‌هاي واقع در محدوده و حريم قانوني شهر تهران آن‌ها را روي نقشه (gis) مشخص و اعلام نمايد اين باغ‌ها به‌هيچ‌وجه، حتي در صورت قطع تمام درختان از عنوان باغ خارج نخواهند شد.

ماده دهم (10):

شهرداري تهران موظف است در صورت درخواست مالك يا ذينفع يا قائم‌مقام قانوني وي نسخه‌اي از شناسنامه تنظيمي محل مربوط را به متقاضي تحويل نمايد.

ماده یازدهم (11):

شهرداري تهران مكلف است مشخصات درختان واقع در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و بوستان‌هاي عمومي فهرستي شامل نوع درخت، محيط بن، محل كاشت و تاريخ گزارش، تهيه و تنظيم نمايد و مراتب را با پلاك کوبی روي درختان و نيز روي نقشه (gis) فضاي سبز منعكس نمايد.

ماده دوازدهم (12):

در صورتي‌كه شخص يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي موجبات اتلاف و امحاي درختان موضوع قانون فضای سبز در شهرها (مصوب 59/3/3 شورای انقلاب اسلامی) را فراهم آورند شهرداري تهران موظف است نسبت به تعقيب جزايي و اخذ خسارات وارده از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.

ماده سیزدهم (13):

به‌ منظور حفظ، نگهداري و احياي باغ‌ها و زمين‌هاي مشجر سطح اشغال بنا در اين‌گونه املاك و اراضي معادل سي درصد (30%) مساحت و تراكم ساختماني مجاز آن بيست درصد (20%) بيشتر از تراكم مسکونی منطقه‌اي براي املاك و اراضي غير باغ (املاك و اراضي مشابه مجاور) خواهد بود.

تبصره یکم (1):

مالكين اين‌گونه املاك و اراضي مي‌توانند در صورت احراز ساير شرايط با رعايت ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازي و احداث مجتمع‌هاي مسكوني، از مزاياي مربوط برخوردار شوند.

تبصره دوم (2):

شهرداري تهران موظف است دستورالعمل اجرايي اين مصوبه را با امعان نظر به سياست‌هاي تشويقي جهت احياء و ايجاد باغ، ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و جهت تصويب به کمیسیون ذی‌ربط در شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.