laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2486/20355
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/07/16


مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران

مصوب 1397/07/10


مشاهده متن:
نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران

مقدمه

در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹ و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب۱۳۹۰ و مستنداً به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ و قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت ۱۳۷۳ و به‌منظور نهادینه‌سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار، مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» تصویب می‌گردد.

بخش اول (1) (): تعاریف

ماده یکم (1):

واژگان و اصطلاحات به‌کاررفته در این مصوبه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف- تعارض منافع: عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها در مجموعه مدیریت شهری تهران.

ب- مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء وضعیت‌های تعارض منافع غیرقابل‌ اجتناب.

ج- بستگان: پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد، عروس.

د- واحدهای تابعه شهرداری تهران: مجموعه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری تهران.

هـ- مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه: افرادی که از طرف شهردار تهران منصوب می‌شوند یا فرآیند انتصاب آن‌ها در اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران انجام می‌شود، همچنین رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره تمامی واحدهای تابعه شهرداری تهران.

و- کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه: کلیه افراد دارای هرگونه رابطه استخدامی با شهرداری تهران و واحدهای تابعه.

ز- هدیه: منظور از هدیه، اعطای هرگونه تسهیلات، مال، نفع، هرگونه ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی با کارکرد هدیه (فارغ از اسم و عنوان آن) است که به افزایش دارایی دریافت‌کننده هدیه یا بستگان یا شرکای او منجر می‌شود یا از کاهش دارایی ایشان جلوگیری نماید.

بخش دوم (2): منع یا تحدید معاملات دارای موقعیت تعارض منافع

ماده دوم (2):

شرکت‌هایی که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از پنج درصد سرمایه شرکت در آن‌ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه قرار گیرند.

ماده سوم (3):

درصورتی‌که مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه تا دو سال پس از خاتمه خدمت، در شرکت‌های تجاری یا مؤسسات غیرتجاری مرتبط با حوزه کاری تخصصی فرد مشمول، در جایگاه‌های عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل، بازرس، حسابرس، نماینده یا مشاور قرار گیرند، یا صاحب بیش از پنج درصد از سهام آن شرکت‌ها گردند، آن شرکت‌ها یا مؤسسات نمی‌توانند طرف معامله شهرداری و واحدهای تابعه آن قرار گیرند.

ماده چهارم (4):

شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این مصوبه، فهرست مشخصات نام و نام خانوادگی، کد ملی، سال تولد، مدارج تحصیلی، مسئولیت (تاریخ انتصاب و محل خدمت)، احکام سرپرستی، سوابق شغلی، سوابق کار در شهرداری، کلیه حقوق و مزایا و دریافتی‌های مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه را به‌طور کامل و به‌صورت برخط منتشر نموده و مستمراً به‌روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد.

تبصره:

کلیه اطلاعات اشاره‌شده در ماده چهارم این مصوبه، در خصوص هرگونه استخدام کارکنان جدید در شهرداری تهران نیز، باید منتشر، به‌روزرسانی و به‌صورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد.

ماده پنجم (5):

شهرداری تهران مکلف است در صورت تأسیس یا اداره شرکت یا موسسه غیرتجاری توسط مدیران موضوع این مصوبه، موارد زیر را به‌صورت فصلی منتشر و به‌صورت برخط به‌روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد:

الف- نام و حوزه کاری شرکت یا موسسه

ب- مسئولیت در شرکت یا موسسه

ج- میزان سهام

د- کد اقتصادی شرکت

هـ- نام و کد ملی شرکاء

و- آخرین روزنامه رسمی شرکت.

ماده ششم (6):

شهرداری تهران مکلف است ذیل مفاد کلیه قراردادهای خود، مفاد و ابزارهایی را تعبیه نماید تا طرف‌های قراردادهای شهرداری نسبت به عدم مغایرت قراردادهایشان با کلیه مفاد این مصوبه اقرار نموده و خیار فسخ یک‌طرفه آن قراردادها را در صورت کشف مغایرت ذکرشده، در اختیار شهرداری قرار دهند، جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد نیز بر عهده طرف قرارداد با شهرداری خواهد بود. شهرداری تهران مکلف است کلیه قراردادهای برخلاف این مصوبه را مبتنی بر خیارات مذکور فسخ نماید.

بخش سوم (3): منع یا تحدید تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، پست و سمت

ماده هفتم (7):

کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه چه به‌صورت حقیقی و چه به‌صورت حقوقی، تا زمانی که رابطه استخدامی آن‌ها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچ‌یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند.

تبصره:

شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این مصوبه، فهرست کارکنان دارای پروانه سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان شهر تهران را منتشر و در دسترس عموم قرار دهد (). همچنین لیست کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه دارای پروانه سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان شهر تهران را به‌عنوان لیست ممنوعه در سامانه شهرسازی اعمال نماید.

ماده هشتم (8):

کلیه وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری که تحت هر عنوان با شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران همکاری می‌نمایند، نمی‌توانند هیچ‌گونه خدماتی اعم از حقوقی و مهندسی حسب مورد در تمام انواع دعاوی و پرونده‌هایی که علیه شهرداری تهران و واحدهای تابعه طرح می‌شود، ارائه نمایند. موارد تخلف به مراجع ذی‌صلاح جهت پیگیری اعلام می‌گردد.

تبصره:

شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این مصوبه، فهرست کلیه وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری را که تحت هر عنوان با شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران همکاری می‌نمایند، منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده نهم (9):

مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه که هم‌زمان عضو هیأت‌مدیره یا امنای واحدهای تابعه شهرداری تهران و شرکت‌های اقماری هستند، نباید از محل این عضویت هیچ‌گونه وجهی به‌عناوین‌ مختلف ازجمله عضویت و پاداش و عیدی مگر در موارد مصرح در قانون دریافت نمایند.

بخش چهارم (4): منع یا تحدید در استخدام

ماده دهم (10):

به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است.

تبصره:

قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود، از شمول این بند مستثنی می‌شوند.

ماده یازدهم (11):

انتصاب بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه که پیش از تصدی مسئولیت آن مدیر دارای رابطه استخدامی با شهرداری تهران و واحدهای تابعه بوده‌اند، در سمت‌های مدیران در شهرداری تهران و واحدهای تابعه باید به اطلاع شورای اسلامی شهر تهران برسد.

بخش پنجم (5): ممنوعیت دریافت هدایا

ماده دوازدهم (12):

مدیران و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه، به‌هیچ‌ عنوان مجاز به پذیرش هدیه از ارباب‌رجوع و هر شخصی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آن‌ها، نیستند.

ماده سیزدهم (13):

به‌منظور برقراری شفافیت و عدالت در اعطای کمک‌های شهرداری و جلب مشارکت نظارتی افکار عمومی، شهرداری تهران موظف است ذیل سامانه شفافیت شهرداری تهران، فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک،‌ اسامی اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، مبلغ دریافتی و دلیل کمک مالی را به‌صورت عمومی منتشر کرده و به‌صورت مستمر به‌روزرسانی نماید.

بخش ششم (6): شفافیت سفرهای خارجی

ماده چهاردهم (14):

شهرداری تهران مکلف است، مشخصات زیر را ناظر به کلیه سفرهای خارجی مرتبط با مسئولیت کاری مدیران و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه، که از تاریخ ابلاغ مصوبه انجام پذیرفته حداکثر تا سه هفته پس از اتمام سفر منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.

الف) مقصد یا مقاصد سفر

ب)‌ طول مدت سفر

پ) همراهان سفر

ت) علت و ضرورت سفر

ث)‌ میزان و محل تأمین هزینه‌ سفر

ج) گزارش و دستاوردهای سفر

بخش هفتم (7): تنبیهات اداری

ماده پانزدهم (15):

عدم رعایت هر یک از مقررات این مصوبه در حکم تخلف اداری است و متخلف از مقررات حسب مورد ضمن گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» معرفی‌شده تا به () تنبیهات اداری مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم گردد، مگر اینکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش‌بینی‌ شده باشد. این امر مانع از معرفی متخلف برای رسیدگی کیفری در مراجع قضایی نیست.

بخش هشتم (8) (): گزارشگری تخلفات

ماده شانزدهم (16):

شهرداری تهران مکلف است آیین‌نامه‌ای را در رابطه با ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی امن و حمایت و تشویق مادی و معنوی گزارشگران تخلفات را مبتنی بر برترین تجربیات بین‌المللی ظرف مدت شش (6) ماه پس از تاریخ تصویب این مصوبه، تدوین نموده و به‌تصویب شورای اسلامی شهر تهران برساند.

بخش نهم (9): لغو مصوبات مغایر

ماده هفدهم (17):

کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران که مغایر با مفاد این مصوبه هستند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه لغو می‌گردند.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.