laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2486/20355
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/07/16


مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران

مصوب 1397/07/10


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران

مقدمه:

در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي نظام اداري مصوب ۱۳۸۹ و قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد مصوب۱۳۹۰ و مستنداً به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷ و قانون نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت ۱۳۷۳ و به‌منظور نهادينه‌سازي شفافيت در حوزه تعارض منافع و مبارزه نظام‌مند و دقيق با تخلفات اداري و دسترسي به عدالت اداري پايدار، مصوبه «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» تصويب مي‌گردد.

بخش اول (1) (): تعاريف

ماده يكم (1):

واژگان و اصطلاحات به‌كاررفته در اين مصوبه به شرح زير تعريف مي‌شوند:

الف- تعارض منافع: عبارت است از تعارض منافع شخصي مشمولان اين مصوبه با انجام بي‌طرفانه و بدون تبعيض وظايف حرفه‌اي و اختيارات قانوني آن‌ها در مجموعه مديريت شهري تهران.

ب- مديريت تعارض منافع: كليه اقدامات و تدابير اداري، نظارتي، قضايي و شبه قضايي لازم براي پيشگيري از بروز تعارض منافع و رفع يا كاهش حداكثري تأثيرات سوء وضعيت‌هاي تعارض منافع غيرقابل‌ اجتناب.

ج- بستگان: پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد، عروس.

د- واحدهاي تابعه شهرداري تهران: مجموعه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداري تهران.

هـ- مديران شهرداري تهران و واحدهاي تابعه: افرادي كه از طرف شهردار تهران منصوب مي‌شوند يا فرآيند انتصاب آن‌ها در اداره كل ارزشيابي و كارگزيني مديران انجام مي‌شود، همچنين رؤسا، مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره تمامي واحدهاي تابعه شهرداري تهران.

و- كاركنان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه: كليه افراد داراي هرگونه رابطه استخدامي با شهرداري تهران و واحدهاي تابعه.

ز- هديه: منظور از هديه، اعطاي هرگونه تسهيلات، مال، نفع، هرگونه ابراء، تخفيف و مزيت خاص، امتياز يا حق مالي يا غيرمالي با كاركرد هديه (فارغ از اسم و عنوان آن) است كه به افزايش دارايي دريافت‌كننده هديه يا بستگان يا شركاي او منجر مي‌شود يا از كاهش دارايي ايشان جلوگيري نمايد.

بخش دوم (2): منع يا تحديد معاملات داراي موقعيت تعارض منافع

ماده دوم (2):

شركت‌هايي كه مديران و بستگان مديران شهرداري تهران و واحدهاي تابعه به ميزان بيش از پنج درصد سرمايه شركت در آن‌ها سهامدار هستند يا مسئوليت مديرعاملي، عضويت در هيأت‌مديره يا هيأت نظارت، بازرسي، حسابرسي، مشاوره و نمايندگي شركت را بر عهده دارند، نمي‌توانند طرف معامله شهرداري تهران و واحدهاي تابعه قرار گيرند.

ماده سوم (3):

درصورتي‌كه مديران شهرداري تهران و واحدهاي تابعه تا دو سال پس از خاتمه خدمت، در شركت‌هاي تجاري يا مؤسسات غيرتجاري مرتبط با حوزه كاري تخصصي فرد مشمول، در جايگاه‌هاي عضو هيأت‌مديره يا مديرعامل، بازرس، حسابرس، نماينده يا مشاور قرار گيرند، يا صاحب بيش از پنج درصد از سهام آن شركت‌ها گردند، آن شركت‌ها يا مؤسسات نمي‌توانند طرف معامله شهرداري و واحدهاي تابعه آن قرار گيرند.

ماده چهارم (4):

شهرداري تهران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تصويب اين مصوبه، فهرست مشخصات نام و نام خانوادگي، كد ملي، سال تولد، مدارج تحصيلي، مسئوليت (تاريخ انتصاب و محل خدمت)، احكام سرپرستي، سوابق شغلي، سوابق كار در شهرداري، كليه حقوق و مزايا و دريافتي‌هاي مديران شهرداري تهران و واحدهاي تابعه را به‌طور كامل و به‌صورت برخط منتشر نموده و مستمراً به‌روزرساني و در دسترس عموم قرار دهد.

تبصره:

كليه اطلاعات اشاره‌شده در ماده چهارم اين مصوبه، در خصوص هرگونه استخدام كاركنان جديد در شهرداري تهران نيز، بايد منتشر، به‌روزرساني و به‌صورت برخط در دسترس عموم قرار گيرد.

ماده پنجم (5):

شهرداري تهران مكلف است در صورت تأسيس يا اداره شركت يا موسسه غيرتجاري توسط مديران موضوع اين مصوبه، موارد زير را به‌صورت فصلي منتشر و به‌صورت برخط به‌روزرساني و در دسترس عموم قرار دهد:

الف- نام و حوزه كاري شركت يا موسسه

ب- مسئوليت در شركت يا موسسه

ج- ميزان سهام

د- كد اقتصادي شركت

هـ- نام و كد ملي شركاء

و- آخرين روزنامه رسمي شركت.

ماده ششم (6):

شهرداري تهران مكلف است ذيل مفاد كليه قراردادهاي خود، مفاد و ابزارهايي را تعبيه نمايد تا طرف‌هاي قراردادهاي شهرداري نسبت به عدم مغايرت قراردادهايشان با كليه مفاد اين مصوبه اقرار نموده و خيار فسخ يك‌طرفه آن قراردادها را در صورت كشف مغايرت ذكرشده، در اختيار شهرداري قرار دهند، جبران خسارت ناشي از فسخ قرارداد نيز بر عهده طرف قرارداد با شهرداري خواهد بود. شهرداري تهران مكلف است كليه قراردادهاي برخلاف اين مصوبه را مبتني بر خيارات مذكور فسخ نمايد.

بخش سوم (3): منع يا تحديد تصدي هم‌زمان دو يا چند شغل، پست و سمت

ماده هفتم (7):

كاركنان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه چه به‌صورت حقيقي و چه به‌صورت حقوقي، تا زماني كه رابطه استخدامي آن‌ها با شهرداري تهران و واحدهاي تابعه پابرجاست، حق استفاده از هيچ‌يك از صلاحيت‌هاي مندرج در پروانه سازمان نظام‌ مهندسي ساختمان خود را در شهر تهران ندارند.

تبصره:

شهرداري تهران مكلف است ظرف مدت يك‌ماه پس از تصويب اين مصوبه، فهرست كاركنان داراي پروانه سازمان نظام‌ مهندسي ساختمان شهر تهران را منتشر و در دسترس عموم قرار دهد (). همچنين ليست كاركنان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه داراي پروانه سازمان نظام‌ مهندسي ساختمان شهر تهران را به‌عنوان ليست ممنوعه در سامانه شهرسازي اعمال نمايد.

ماده هشتم (8):

كليه وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري كه تحت هر عنوان با شهرداري تهران و واحدهاي تابعه و شوراي اسلامي شهر تهران همكاري مي‌نمايند، نمي‌توانند هيچ‌گونه خدماتي اعم از حقوقي و مهندسي حسب مورد در تمام انواع دعاوي و پرونده‌هايي كه عليه شهرداري تهران و واحدهاي تابعه طرح مي‌شود، ارائه نمايند. موارد تخلف به مراجع ذي‌صلاح جهت پيگيري اعلام مي‌گردد.

تبصره:

شهرداري تهران مكلف است ظرف مدت يك‌ماه پس از تصويب اين مصوبه، فهرست كليه وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري را كه تحت هر عنوان با شهرداري تهران و واحدهاي تابعه و شوراي اسلامي شهر تهران همكاري مي‌نمايند، منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده نهم (9):

مديران شهرداري تهران و واحدهاي تابعه كه هم‌زمان عضو هيأت‌مديره يا امناي واحدهاي تابعه شهرداري تهران و شركت‌هاي اقماري هستند، نبايد از محل اين عضويت هيچ‌گونه وجهي به‌عناوين‌ مختلف ازجمله عضويت و پاداش و عيدي مگر در موارد مصرح در قانون دريافت نمايند.

بخش چهارم (4): منع يا تحديد در استخدام

ماده دهم (10):

به‌كارگيري بستگان مديران شهرداري تهران و واحدهاي تابعه و بستگان اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران طي دوره مسئوليت در شهرداري تهران و واحدهاي تابعه و شوراي اسلامي شهر تهران ممنوع است.

تبصره:

قراردادهاي استخدامي كه بر مبناي آزمون‌هاي فراگير و رسمي استخدامي منعقد مي‌شود، از شمول اين بند مستثني مي‌شوند.

ماده يازدهم (11):

انتصاب بستگان مديران شهرداري تهران و واحدهاي تابعه كه پيش از تصدي مسئوليت آن مدير داراي رابطه استخدامي با شهرداري تهران و واحدهاي تابعه بوده‌اند، در سمت‌هاي مديران در شهرداري تهران و واحدهاي تابعه بايد به اطلاع شوراي اسلامي شهر تهران برسد.

بخش پنجم (5): ممنوعيت دريافت هدايا

ماده دوازدهم (12):

مديران و كاركنان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه، به‌هيچ‌ عنوان مجاز به پذيرش هديه از ارباب‌رجوع و هر شخصي كه فرايند اقدام يا تصميم اداري در مورد وي در جريان است يا از بستگان يا شركاي آن‌ها، نيستند.

ماده سيزدهم (13):

به‌منظور برقراري شفافيت و عدالت در اعطاي كمك‌هاي شهرداري و جلب مشاركت نظارتي افكار عمومي، شهرداري تهران موظف است ذيل سامانه شفافيت شهرداري تهران، فهرست اشخاص حقوقي دريافت‌كننده كمك،‌ اسامي اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل، مبلغ دريافتي و دليل كمك مالي را به‌صورت عمومي منتشر كرده و به‌صورت مستمر به‌روزرساني نمايد.

بخش ششم (6): شفافيت سفرهاي خارجي

ماده چهاردهم (14):

شهرداري تهران مكلف است، مشخصات زير را ناظر به كليه سفرهاي خارجي مرتبط با مسئوليت كاري مديران و كاركنان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه، كه از تاريخ ابلاغ مصوبه انجام پذيرفته حداكثر تا سه هفته پس از اتمام سفر منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.

الف) مقصد يا مقاصد سفر

ب)‌ طول مدت سفر

پ) همراهان سفر

ت) علت و ضرورت سفر

ث)‌ ميزان و محل تأمين هزينه‌ سفر

ج) گزارش و دستاوردهاي سفر

بخش هفتم (7): تنبيهات اداري

ماده پانزدهم (15):

عدم رعايت هر يك از مقررات اين مصوبه در حكم تخلف اداري است و متخلف از مقررات حسب مورد ضمن گزارش سازمان بازرسي شهرداري تهران به «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» معرفي‌شده تا به () تنبيهات اداري مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 محكوم گردد، مگر اينكه در ساير قوانين مجازات شديدتري پيش‌بيني‌ شده باشد. اين امر مانع از معرفي متخلف براي رسيدگي كيفري در مراجع قضايي نيست.

بخش هشتم (8) (): گزارشگري تخلفات

ماده شانزدهم (16):

شهرداري تهران مكلف است آيين‌نامه‌اي را در رابطه با ايجاد سازوكارهاي گزارش‌دهي امن و حمايت و تشويق مادي و معنوي گزارشگران تخلفات را مبتني بر برترين تجربيات بين‌المللي ظرف مدت شش (6) ماه پس از تاريخ تصويب اين مصوبه، تدوين نموده و به‌تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برساند.

بخش نهم (9): لغو مصوبات مغاير

ماده هفدهم (17):

كليه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران كه مغاير با مفاد اين مصوبه هستند، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه لغو مي‌گردند.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.